SAHCO Zobel cushion H045 02 reverse 300x290 - SAHCO_Zobel_cushion_H045-02_reverse