SAHCO Mushroom cushion H040 02 front 300x281 - SAHCO_Mushroom_cushion_H040-02_front